نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

اعضای هیات علمی

نسیبه امامی

نسیبه امامی

نسیبه امامی    (EN Page)

مربی
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه سازی پیشرفته ... 201070 3 42 شنبه (10:00 - 12:00) | شنبه (10:00 - 12:00) | هفته فرد چهارشنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/06 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1397
برنامه سازی پیشرفته 204070 3 43 هفته فرد چهارشنبه (08:00 - 10:00) | هفته فرد چهارشنبه (08:00 - 10:00) | شنبه (15:30 - 17:30) 1398/03/22 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1397
پروژه نرم افزار.. 201110 3 52 نامشخص نامشخص ترم دوم 1397
کارگاه برنامه نویسی پیشرفته 201029 1 62 شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 201071 3 58 شنبه (13:30 - 15:30) | شنبه (13:30 - 15:30) | هفته زوج چهارشنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
برنامه سازی پیشرفته ... 201070 3 37 هفته زوج دوشنبه (08:00 - 10:00) | هفته زوج دوشنبه (08:00 - 10:00) | شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/03 (10:30 - 12:00) 13992
برنامه سازی پیشرفته 204070 3 38 هفته فرد شنبه (08:00 - 10:00) | هفته فرد شنبه (08:00 - 10:00) | دوشنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/03 (10:30 - 12:00) 13992
پروژه نرم افزار.. 201110 3 14 نامشخص نامشخص 13992
کارآموزی 201085 1 13 نامشخص نامشخص 13992
کارگاه برنامه نویسی پیشرفته 201029 1 39 شنبه (13:30 - 15:30) 1400/03/18 (14:30 - 16:00) 13992
مباحث ویژه 1 201093 3 4 هفته زوج یکشنبه (08:00 - 10:00) | هفته زوج یکشنبه (08:00 - 10:00) | سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/09 (08:00 - 10:00) 13992
نمایش 11 نتیجه
از 1