دستورالعمل آزمایشگاه

     

    دستورالعمل آزمایشگاه های آموزشی گروه مهندسی اپتیک و لیزر

        

     دستور کار آزمایشگاه فیزیک 1- مخصوص دانشجویان فنی مهندسی و علوم پایه

 

     دستور کار آزمایشگاه فیزیک 2- مخصوص دانشجویان فنی مهندسی و علوم پایه

 

 

 

 

    دستورالعمل آزمایشگاه های آموزشی گروه شیمی

 

دستورکار آزمایشگاه شیمی عمومی 1 - مخصوص دانشجویان فنی مهندسی و علوم پایه

 

دستورکار آزمایشگاه شیمی آلی 1 - مخصوص دانشجویان رشته شیمی

 

دستورکار آزمایشگاه شیمی آلی 2 - مخصوص دانشجویان رشته شیمی

 

دستورکار آزمایشگاه شیمی معدنی 1 - مخصوص دانشجویان رشته شیمی