نمایشگر یک مطلب

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 دانشگاه کوثر بجنورد (ویژه خواهران)

انتخاب واحد ورودی 96 و ماقبل

13/06/1400

انتخاب واحد ورودی 97

14/06/1400

انتخاب واحد ورودی 98

15/06/1400

انتخاب واحد ورودی 99

16/06/1400

ترمیم انتخاب واحد

17/06/1399

انتخاب واحد با تاخیر

20/06/1400 لغایت 22/06/1400

شروع کلاس ها

شنبه 27 شهریور 1400

حذف و اضافه (حداکثر دو درس)

03/07/1400 لغایت 04/07/1400

حذف اضطراری (تکدرس) فقط یک درس نظری با رعایت حداقل واحدها و عدم غیبت بیش از حد مجاز

22/09/1400 لغایت 24/09/1400

ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان

27/09/1400 لغایت 08/10/1400

حذف ترم

11/10/1400 لغایت 15/10/1400

امتحانات عملی

11/10/1400 لغایت 15/10/1400

پایان کلاس ها

15/10/1400

امتحانات نظری

25/10/1400 لغایت 07/11/1400

معرفی به استاد (ویژه دانشجویانی که پس از گذراندن دروس نیمسال اول 1401-1400 درس معرفی به استاد اخذ می کنند)

 

اخذ الکترونیکی دروس: 23/11/1400 لغایت 25/11/1400

آزمون و ثبت نمره دروس: 30/11/1400 لغایت 02/12/1400

 

 

نیمسال اول 1401-1400 به صورت مجازی برگزار خواهد شد

 

*جهت انجام انتخاب واحد از کامپیوتر و یا لپ تاب استفاده شود. درصورت ورود به سامانه از طریق موبایل احتمال بروز خطا و عدم امکان انتخاب واحد وجود دارد.

* انتخاب واحد دانشجویان در کلیه مقاطع تحصیلی بر اساس مقررات و آیین نامه های آموزشی و مجوزهای مربوطه الزامی است. در صورت عدم انتخاب واحد، دانشجو منصرف از تحصیل محسوب می‌شود و لازم است جهت بازگشت به تحصیل مبلغ 1500000 ریال جریمه پرداخت نماید.

* انتخاب واحد دانشجویی که به دلیل غیرموجه کمتر از 12 واحد باشد توسط واحد آموزش دانشگاه حذف ترم خواهد شد.

*رعایل پیشنیازی و همنیازی بر عهده دانشجو می باشد.

* از هر گروه درسی معارف، دانشجو در هر ترم مجاز به انتخاب یک درس می باشد بجز گروه مبانی نظری اسلام که دو درس مجاز است.

* درصورت اخذ دروس کارآموزی، پروزه و کارگاه با مدیر گروه مربوطه هماهنگ نمایند.

 

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 دانشگاه کوثر بجنورد (ویژه خواهران)

انتخاب واحد ورودی 96 و ماقبل

16/11/1400

انتخاب واحد ورودی 97

17/11/1400

انتخاب واحد ورودی 98

18/11/1400

انتخاب واحد ورودی 99

19/11/1400

ترمیم انتخاب واحد

20/11/1400

انتخاب واحد با تاخیر

23/11/1400 لغایت 25/11/1400

شروع کلاس ها

شنبه 23 بهمن 1400

حذف و اضافه (حداکثر دو درس)

01/12/1400 لغایت 02/12/1400

حذف اضطراری (تکدرس) فقط یک درس نظری با رعایت حداقل واحدها و عدم غیبت بیش از حد مجاز

08/03/1401 لغایت 10/03/1401

ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان

02/03/1401 لغایت 12/03/1401

حذف ترم

17/02/1401 لغایت 18/03/1401

امتحانات عملی

21/03/1401 لغایت 25/03/1401

پایان کلاس ها

25/03/1401

امتحانات نظری

28/03/1401 لغایت 09/04/1401

معرفی به استاد (ویژه دانشجویانی که در نیمسال دوم 1401-1400 فقط درس معرفی به استاد اخذ کرده اند)

 

01/12/1400 لغایت 04/12/1400

 

معرفی به استاد (ویژه دانشجویانی که پس از گذراندن دروس نیمسال دوم 1401-1400 درس معرفی به استاد اخذ می کنند)

 

25/04/1401 لغایت 29/04/1401

 

 

 

*جهت انجام انتخاب واحد از کامپیوتر و یا لپ تاب استفاده شود. درصورت ورود به سامانه از طریق موبایل احتمال بروز خطا و عدم امکان انتخاب واحد وجود دارد.

* انتخاب واحد دانشجویان در کلیه مقاطع تحصیلی بر اساس مقررات و آیین نامه های آموزشی و مجوزهای مربوطه الزامی است. در صورت عدم انتخاب واحد، دانشجو منصرف از تحصیل محسوب می‌شود و لازم است جهت بازگشت به تحصیل مبلغ 1500000 ریال جریمه پرداخت نماید.

* انتخاب واحد دانشجویی که به دلیل غیرموجه کمتر از 12 واحد باشد توسط واحد آموزش دانشگاه حذف ترم خواهد شد.

*رعایل پیشنیازی و همنیازی بر عهده دانشجو می باشد.

* از هر گروه درسی معارف، دانشجو در هر ترم مجاز به انتخاب یک درس می باشد بجز گروه مبانی نظری اسلام که دو درس مجاز است.

* درصورت اخذ دروس کارآموزی، پروزه و کارگاه با مدیر گروه مربوطه هماهنگ نمایند.