آزمایشگاه های گروه مهندسی اپتیک ولیزر:

آزمایشگاه فیزیک پایه 1

 

  جهت ارائه به كليه دانشجويان فني و علوم در دوره كارشناسي مي باشد و شامل آزمايش هاي ذيل است:1.آشنايي با وسايل اندازه گيري 2.بررسي قوانين آونگ ساده و محاسبه شتاب ثقل 3.بررسي آونگ مرکب 4.بررسي حركت سقوط آزاد و تعيين شتاب گرانش زمين در آزمايشگاه 5.بررسي حركت پرتابي 6.تحقيق قوانين حركت به كمك ماشين آتوود7.بررسي قوانين اصطكاك 8.تعيين ضريب ثابت فنرها 9.بررسي برخوردالاستيك و غير الاستيك در ریل هوا 10.بررسی تعادل نیروها 

 

آزمایشگاه فیزیک پایه 2

 

 

جهت ارائه به كليه دانشجويان فني و علوم در دوره كارشناسي مي باشد و شامل آزمايش هاي ذيل مي باشد. 1. دستگاه اسيلوسكوپ و كاربردهاي آن 2. آزمايش اندازه گيري اختلاف فاز و اشكال ليساژو  4. آزمايش مربوط به سري و موازي كردن مقاومتها و شناسائي مقاومتها 5. آزمايش قانون اهم و قانون كيرشهف 6. آزمايش مربوط به شارژ و دشارژ خازنها 7.آزمايش مربوط به اندازه گيري ميدان مغناطيسي سيم و لوله و حلقه هاي حامل جريان به استفاده از تسلا متر 9. آزمايش مدارهاي RLC,RC,RR در جريان متناوب و تشديد سري 10.آزمايش اندازه گيري مقاومت با پل هاي وتستون و پل تار 11.آزمايش اندازه گيري قانون R=P L/S با سيم هاي متفاوت

 

آزمایشگاه اپتیک هندسی

 

 

  جهت ارائه به دانشجويان دوره كارشناسي مي باشد و شامل آزمايش هاي ذيل مي باشد. 1.بررسي پديده تشديد در تار مرتعش و لوله صوتي بسته 2.تعيين ضريب انبساط خطي جامدات 3.بررسي قوانين گازها(بويل-ماريوت-شارلگيلوساك-عمومي گازها) 4.گرما سنجي 5.تعيين گرمائي ويژه به روش سرد كردن 6.بررسي انتشار و انعكاس نور و آينه ها 7.بررسي شكست و بازتاب نور در ديوپترهاي متفاوت 8.بررسي عدسيهاي محدب و معقر 9.بيناب نماي منشوري 10.اندازه گيري ضريب شكست جامدات و مايعات با استفاده از ميكروسكوپ 12.بررسي كيفي قطبش نور 13.تداخل و پراش نور

 
 

آزمایشگاه اپتیک فیزیکی

 

  جهت ارائه به دانشجويان رشته فيزيك و مهندسی اپتیک و لیزر شامل آزمايشهاي ذيل مي باشد. 1. پراش فرانهوفر-توري پراش 2.پراش فرانهو فرازيك، دو و چند شكاف، پلاريمتري 3. بررسي قطبش نور 4. گوه هوا، حلقه هاي نيوتن 5. آينه لويد، دو آينه فرنل 6. دو شكاف يانگ، دو منشور فرنل 7. برسي و تحقيق در معادلات فرنل 8. اثر فاراده 9. اندازه گيري سرعت نور 10. اثر كپر

 
آزمایشگاه های گروه شیمی 
 

آزمایشگاه آموزشی شیمی

 

 دانشجو در اين مرحله بايد طرز كار و شيوه صحيح استفاده وسايل، ادوات، ابزار و لوازم شيشه اي مورد نياز آزمايش هاي شيمي را بدرستي بداند و شناخت نسبي از مواد شميايي مورد استفاده در آزمايش هاي گوناگون و خطرات احتمالي آنها آشنا شود. اين آزمايشگاه داراي كليه وسايل و مواد مورد نياز انجام آزمايش هايي است كه تقريباً بطور يكسان در كليه واحدهاي آموزش عالي در سراسر كشور تدريس مي گردند و توانايي سرويس دهي آن در حد بسيار مطلوب مي باشد. از جمله تجهيزات اين آزمايشگاه مي توان به اين موارد اشاره كرد: ميزهاي مجهز آزمايشگاه و قفسه بندي هاي كافي، انواع ترازوهاي دقيق آزمايشگاهي، انواع اجاق و شعله آزمايشگاهي گازي و برقي، انواع حمام هاي آب و بسياري لوازم شيشه اي است.