نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

اعضای هیات علمی

زینب حسنی

زینب حسنی

زینب حسنی    (EN Page)

مربی
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه نرم افزار.. 201110 3 55 نامشخص نامشخص ترم دوم 1397
مبانی نظریه محاسبه 204020 3 23 یکشنبه (08:00 - 10:00) | یکشنبه (08:00 - 10:00) | هفته فرد دوشنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مقدمه ای بر مسابقات برنامه نویسی 201003 3 2 یکشنبه (13:30 - 15:30) | یکشنبه (13:30 - 15:30) | هفته زوج دوشنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/27 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1397
هوش مصنوعی 204069 3 29 دوشنبه (08:00 - 10:00) | دوشنبه (08:00 - 10:00) | هفته زوج یکشنبه (12:00 - 13:30) 1398/03/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
پروژه نرم افزار.. 201110 3 17 نامشخص نامشخص 13992
کارآموزی 201085 1 10 نامشخص نامشخص 13992
مبانی نظریه محاسبه 204020 3 36 هفته زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) | هفته زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) | یکشنبه (10:00 - 12:00) 1400/03/29 (10:30 - 12:00) 13992
مقدمه ای بر مسابقات برنامه نویسی 201003 3 1 شنبه (10:00 - 12:00) | شنبه (10:00 - 12:00) | دوشنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/31 (12:30 - 14:00) 13992
نظریه زبان ها و ماشین ها... 201041 3 29 شنبه (13:30 - 15:30) | شنبه (13:30 - 15:30) | هفته فرد دوشنبه (13:30 - 15:30) 1400/03/29 (10:30 - 12:00) 13992
نمایش 9 نتیجه
از 1