نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

اعضای هیات علمی

فاطمه بدیعیان باغ سیاهی

change-logo

فاطمه بدیعیان باغ سیاهی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

توضیحات شخصی

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه فیزیک عمومی 2 262011 1 30 شنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
اپتیک هندسی 211018 3 3 هفته فرد یکشنبه (13:30 - 15:30) | هفته فرد یکشنبه (13:30 - 15:30) | دوشنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/22 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
ترمودینامیک و مکانیک آماری 211040 4 53 سه شنبه (12:00 - 13:30) | سه شنبه (12:00 - 13:30) | دوشنبه (12:00 - 13:30) 1398/04/05 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
پروژه 266051 3 48 نامشخص نامشخص 13992
فیزیک عمومی 2 262010 3 37 سه شنبه (10:00 - 12:00) | سه شنبه (10:00 - 12:00) | هفته فرد یکشنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/03 (12:30 - 14:00) 13992
ترمودینامیک و مکانیک آماری 211040 4 10 یکشنبه (08:00 - 10:00) | یکشنبه (08:00 - 10:00) | دوشنبه (13:30 - 15:30) 1400/03/27 (08:00 - 10:00) 13992
نمایش 6 نتیجه
از 1