نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

اعضای هیات علمی

الهام حسین زاده

الهام حسین زاده

الهام حسین زاده    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه 202071 3 37 نامشخص نامشخص ترم دوم 1397
پروژه کارشناسی 257025 3 7 نامشخص نامشخص ترم دوم 1397
تحقیق در عملیات1 202035 3 11 هفته زوج شنبه (10:00 - 12:00) | هفته زوج شنبه (10:00 - 12:00) | سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/05 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1397
تحقیق در عملیات2 202051 3 6 یکشنبه (10:00 - 12:00) | یکشنبه (10:00 - 12:00) | هفته زوج چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/28 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
پروژه 202071 3 47 نامشخص نامشخص 13992
پروژه کارشناسی 257025 3 54 نامشخص نامشخص 13992
کارآموزی 202081 1 50 نامشخص نامشخص 13992
معادلات دیفرانسیل 211022 3 41 یکشنبه (15:30 - 17:30) | یکشنبه (15:30 - 17:30) | هفته فرد سه شنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/09 (14:30 - 16:00) 13992
تحقیق در عملیات1 202035 3 16 نامشخص 1400/04/09 (10:30 - 12:00) 13992
تحقیق در عملیات2 202051 3 7 شنبه (10:00 - 12:00) | شنبه (10:00 - 12:00) | هفته فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/09 (12:30 - 14:00) 13992
نمایش 10 نتیجه
از 1