نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سخنرانی عمومی جناب آقای دکتر توحیدی در دانشگاه شن تن چین

سخنرانی عمومی جناب آقای دکتر توحیدی در دانشگاه شن تن چین


 سخنرانی عمومی جناب آقای دکتر توحیدی در دانشگاه شن تن چین 

 

عنوان سخنرانی:
 

روش ماتریسی برنولی برای حل چند رده از مسائل دیفرانسیل و انتگرالی ماتریسی