نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سخنرانی سرکار خانم دکتر قلعه نویی درسمینار هفتگی انیستیتو فیزیک دانشگاهKochanowski لهستان

سخنرانی سرکار خانم دکتر قلعه نویی درسمینار هفتگی انیستیتو فیزیک دانشگاهKochanowski لهستان


سخنرانی سرکار خانم دکتر قلعه نویی درسمینار هفتگی انیستیتو فیزیک دانشگاهKochanowski لهستان

Title: Phenomenological study of Hadron properties