انتصاب سرپرست گروه آموزشی مهندسی صنایع

انتصاب سرپرست گروه آموزشی مهندسی صنایع


انتصاب سرپرست گروه آموزشی مهندسی صنایع

دکتر محبوبه معین‌مقدس سر‍‍پرست دانشگاه کوثر طی حکمی خانم دکتر فهیمه تنهایی را به عنوان سرپرست گروه آموزشی مهندسی صنایع دانشگاه منصوب کرد.

فهیمه تنهایی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر، در متن این حکم آمده است:   

 

 احتراماً، نظر به تخصص، تعهد و تجربیات ارزشمند سرکارعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست گروه آموزشی مهندسی صنایع منصوب می‌شوید. امید است با توکل به الطاف الهی در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.