دروس ارائه شده

« بازگشت

اصول سیستم های عامل

نام درس اصول سیستم های عامل
کد درس 204030
تعداد واحد 4
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز