نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

اعضای هیات علمی

محمدرضا بقائی پور

محمدرضا بقائی پور

محمدرضا بقائی پور    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی.. 201101 1 37 دوشنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
پروژه نرم افزار.. 201110 3 54 نامشخص نامشخص ترم دوم 1397
ریزپردازنده و زبان اسمبلی 201015 3 100 هفته زوج چهارشنبه (13:30 - 15:30) | هفته زوج چهارشنبه (13:30 - 15:30) | سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/28 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
ریزپردازنده و زبان اسمبلی 201015 3 33 هفته فرد سه شنبه (15:30 - 17:30) | هفته فرد سه شنبه (15:30 - 17:30) | یکشنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/28 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
کارآموزی 201085 1 102 نامشخص نامشخص ترم دوم 1397
کارگاه برنامه نویسی متلب.. 201106 1 32 سه شنبه (13:30 - 15:30) | سه شنبه (13:30 - 15:30) | هفته فرد چهارشنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/07 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
مدارهای الکتریکی .. 201078 3 35 هفته زوج سه شنبه (15:30 - 17:30) | هفته زوج سه شنبه (15:30 - 17:30) | چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/05 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1397
الکترونیک 2 211034 0 4 دوشنبه (10:00 - 12:00) | دوشنبه (10:00 - 12:00) | هفته زوج یکشنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/30 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی.. 201101 1 7 سه شنبه (15:30 - 17:30) 1400/03/18 (14:30 - 16:00) 13992
پروژه نرم افزار.. 201110 3 15 نامشخص نامشخص 13992
ریزپردازنده1. 201058 3 22 یکشنبه (10:00 - 12:00) | یکشنبه (10:00 - 12:00) | هفته زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/03/27 (14:30 - 16:00) 13992
کارآموزی 201085 1 12 نامشخص نامشخص 13992
آز مبانی برق 202039 1 6 چهارشنبه (17:30 - 19:30) 1400/03/18 (10:30 - 12:00) 13992
مبانی مهندسی برق 202005 3 51 یکشنبه (13:30 - 15:30) | یکشنبه (13:30 - 15:30) | هفته فرد سه شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/02 (10:30 - 12:00) 13992
نمایش 14 نتیجه
از 1