نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

اعضای هیات علمی

« بازگشت

ریزپردازنده و زبان اسمبلی

نام درس ریزپردازنده و زبان اسمبلی
کد درس 201015
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز