نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

اعضای هیات علمی

مبانی مهندسی برق

نام درس مبانی مهندسی برق
کد درس 202005
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز