×

فهرست وبگاه‌های دانشگاه

نمایش اسناد و رسانه‌ها

پوشه‌ها
نمایش 12 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 1
پوشه تعداد پوشه‌ها تعداد اسناد
eng
دانشکده فنی و مهندسی
0 43
آموزش دانشگاه کوثر 0 27
آیین نامه ها 0 1
اسلاید شو 0 3
اطلاعیه ها 0 0
تقویم آموزشی
0411 دانشگاه کوثر بجنورد )ویژه خواهران( - تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 0410 0411/19/ انتخاب واحد ورودی 69 و ماقبل 01 انتخاب واحد ورودی 69 0411/19/04 انتخاب واحد ورودی 69 0411/19/01 0411/19/09 انتخاب واحد ورودی 66 ترمیم انتخاب واحد 0166/19/09 0411/19/ 0411 لغایت 00 /19/ انتخاب واحد با تاخیر 01 شروع کلاس ها شنبه 09 شهریور 0411 0411/19/ 0411 لغایت 14 /19/ حذف و اضافه )حداکثر دو درس( 11 حذف اضطراری )تکدرس( فقط یک درس نظری با رعایت حداقل واحدها و عدم غیبت بیش از حد مجاز 0411/16/ 0411/16/01 لغایت 09 0411/01/ 0411 لغایت 10 /16/ ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان 01 0411/00/ 0411 لغایت 09 /01/ حذف ترم 01 0411/01/ 0411 لغایت 19 /01/ امتحانات عملی 14 0411/01/ پایان کلاس ها 19 0411/01/ 0411 لغایت 11 /01/ امتحانات نظری 09 0411- معرفی به استاد )ویژه دانشجویانی که پس از گذراندن دروس نیمسال اول 0410 درس معرفی به استاد اخذ می کنند( 0411/00/ 0411/00/09 لغایت 01 0411 به صورت حضوری و یا غیرحضوری - چگونگی برگزاری نیمسال اول 0410 در اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد. * انتخاب واحد دانشجویان در کلیه مقاطع تحصیلی بر اساس مقررات و آیین نامه های آموزشی و مجوزهای مربوطه الزامی است. در صورت عدم انتخاب واحد، دانشجو منصرف از تحصیل محسوب می شود و لازم است جهت بازگشت به تحصیل مبلغ 1055555 ریال جریمه پرداخت نماید. * انتخاب واحد دانشجویی که به دلیل غیرموجه کمتر از 11 واحد باشد توسط واحد آموزش دانشگاه حذف ترم خواهد شد . * رعایل پیشنیازی و همنیازی بر عهده دانشجو می باشد . * از هر گروه درسی معارف دانشجو مجاز به انتخاب یک درس می باشد بجز گروه مبانی نظری اسلام که دو درس مجاز است . * درهر ترم دانشجو مجاز به اخذ تنها یک درس معارف می باشد . * درصورت اخذ دروس کارآموزی، پروزه و کارگاه با مدیر گروه مربوطه هماهنگ نمایند. 0411 دانشگاه کوثر بجنورد )ویژه خواهران( - تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 0410 0411/00/ انتخاب واحد ورودی 69 و ماقبل 01 انتخاب واحد ورودی 69 0411/00/00 انتخاب واحد ورودی 69 0411/00/00 0411/00/04 انتخاب واحد ورودی 66 ترمیم انتخاب واحد 0411/00/09 0411/00/ 0411 لغایت 01 /00/ انتخاب واحد با تاخیر 06 شروع کلاس ها شنبه 01 بهمن 0411 0411/00/ 0411 لغایت 10 /00/ حذف و اضافه )حداکثر دو درس( 10 حذف اضطراری )تکدرس( فقط یک درس نظری با رعایت حداقل واحدها و عدم غیبت بیش از حد مجاز 0410/11/ 0410/11/19 لغایت 01 0410/11/ 0410 لغایت 00 /11/ ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان 10 0410/11/ 0410 لغایت 09 /10/ حذف ترم 09 0410/11/ 0410 لغایت 01 /11/ امتحانات عملی 00 0410/11/ پایان کلاس ها 01 0410/14/ 0410 لغایت 16 /11/ امتحانات نظری 09 0411 فقط درس معرفی به - معرفی به استاد )ویژه دانشجویانی که در نیمسال دوم 0410 استاد اخذ کرده اند( 0411/00/ 0411/00/10 لغایت 14 0411- معرفی به استاد )ویژه دانشجویانی که پس از گذراندن دروس نیمسال دوم 0410 درس معرفی به استاد اخذ می کنند( 0410/14/ 0410/14/01 لغایت 06 * انتخاب واحد دانشجویان در کلیه مقاطع تحصیلی بر اساس مقررات و آیین نامه های آموزشی و مجوزهای مربوطه الزامی است. در صورت عدم انتخاب واحد، دانشجو منصرف از تحصیل محسوب می شود و لازم است جهت بازگشت به تحصیل مبلغ 1055555 ریال جریمه پرداخت نماید. * با عنایت به تاخیر یک هفته ای در شروع کلاس های ورودی 99 برگزاری کلاس جبرانی الزامی است. * انتخاب واحد دانشجویی که به دلیل غیرموجه کمتر از 11 واحد باشد توسط واحد آموزش دانشگاه حذف ترم خواهد شد . * رعایل پیشنیازی و همنیازی بر عهده دانشجو می باشد . * از هر گروه درسی معارف دانشجو مجاز به انتخاب یک درس می باشد بجز گروه مبانی نظری اسلام که دو درس مجاز است . * درهر ترم دانشجو مجاز به اخذ تنها یک درس معارف می باشد .
0 1
خبر ها 0 6
زیست شناسی 0 1
عکس های مدیریت 0 8
فرم ها 0 49
کامپیوتر
زیر پوشه : کامپیوتر, کامپیوتر1
2 3
لوگو و آیکون 0 2
نمایش 12 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 1