نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مهندس نجمه صمدیانی

مهندس نجمه صمدیانی نجمه صمدیانی
 کارشناسی ارشد هوش مصنوعی
 مدیر گروه کامپیوتر
 مربی
 ایمیل
 رزومه