نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مشخصات رییس دانشکده

مشخصات رییس دانشکده


  معصومه موذن سرخی

تحصیلات:

کارشناسی: رشته فیزیک، گرایش حالت جامد، دانشگاه مازندران، 1381-1385

کارشناسی ارشد: رشته فیزیک، گرایش ذرات بنیادی، دانشگاه مازندران، 1386-1388

دکتری: رشته فیزیک، گرایش ذرات بنیادی، دانشگاه مازندران، 1389-1393

 

 

 

 

 

 

 

 

*