نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

علایق پژوهشی رییس دانشکده

علایق پژوهشی رییس دانشکده


 علایق پژوهشی:

 

مدل استاندارد ذرات بنیادی

مدل های جهان شامه ای در ابعاد اضافی

فیزیک نوترینو

فیزیک ماده تاریک و انرژی تاریک