انتصاب سرپرست گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی

انتصاب سرپرست گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی


انتصاب سرپرست گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی

دکتر محبوبه معین‌مقدس سر‍‍پرست دانشگاه کوثر طی حکمی آقای دکتر علی ریاحی مدوار را به عنوان سرپرست گروه آموزشی زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه منصوب کرد.

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر، در متن این حکم آمده است: 

 

 احتراماً، نظر به تخصص، تعهد و تجربیات ارزشمند سرکارعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست گروه آموزشی زیست شناسی سلولی و مولکولی منصوب می‌شوید. امید است با توکل به الطاف الهی در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.