نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیات علمی گروه کامپیوتر

اعضای هیات علمی گروه کامپیوتر


اعضای هیأت علمی گروه کامپیوتر

 

نام و نام خانوادگی: نجمه صمدیانی( مدیر گروه)

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد هوش مصنوعی

تخصص: هوش مصنوعی

مرتبه علمی: مربی

 آدرس پست الکترونیکی: 
شماره داخلی: 

 

نام و نام خانوادگی: عباس زهره وند

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد هوش مصنوعی

تخصص: هوش مصنوعی

مرتبه علمی: مربی

 آدرس پست الکترونیکی: 
شماره داخلی: 

 

 

نام و نام خانوادگی: نسیبه امامی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر

تخصص: 

مرتبه علمی: مربی

 آدرس پست الکترونیکی: 
شماره داخلی: 

 

نام و نام خانوادگی: زینب حسنی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر

تخصص:  

مرتبه علمی: مربی

 آدرس پست الکترونیکی: