دروس ارائه شده

نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
معادلات دیفرانسیل 211022 3 کارشناسی مهندسی اپتیک 41 الهام حسین زاده یکشنبه (15:30 - 17:30) | یکشنبه (15:30 - 17:30) | هفته فرد سه شنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/09 (14:30 - 16:00)
معادلات دیفرانسیل 202080 3 کارشناسی گروه مهندسی صنایع 56 علیرضا موذن سه شنبه (17:30 - 19:30) | سه شنبه (17:30 - 19:30) | هفته فرد یکشنبه (15:30 - 19:30) 1400/04/09 (14:30 - 16:00)
مقدمه ای بر مسابقات برنامه نویسی 201003 3 کارشناسی گروه مهندسی کامپیوتر 1 زینب حسنی شنبه (10:00 - 12:00) | شنبه (10:00 - 12:00) | دوشنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/31 (12:30 - 14:00)
نانوشیمی 262052 2 کارشناسی گروه شیمی 7 اعظم سبحانی چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/05 (10:30 - 12:00)
نظریه حلقه و مدول 205041 3 کارشناسی گروه ریاضی 4 زهرا براتی سده هفته فرد سه شنبه (17:30 - 19:30) | هفته فرد سه شنبه (17:30 - 19:30) | یکشنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/10 (14:30 - 16:00)
نظریه زبان ها و ماشین ها... 201041 3 کارشناسی گروه مهندسی کامپیوتر 29 زینب حسنی شنبه (13:30 - 15:30) | شنبه (13:30 - 15:30) | هفته فرد دوشنبه (13:30 - 15:30) 1400/03/29 (10:30 - 12:00)
نمایش 161 - 166 از 166 نتیجه
از 9