دروس ارائه شده

نمایش 41 - 60 از 166 نتیجه
از 9
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ریزپردازنده و زبان اسمبلی 201015 3 کارشناسی گروه مهندسی کامپیوتر 33 محمدرضا بقائی پور هفته فرد سه شنبه (15:30 - 17:30) | هفته فرد سه شنبه (15:30 - 17:30) | یکشنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/28 (13:30 - 15:30)
ریزپردازنده و زبان اسمبلی 201015 3 کارشناسی گروه مهندسی کامپیوتر 100 محمدرضا بقائی پور هفته زوج چهارشنبه (13:30 - 15:30) | هفته زوج چهارشنبه (13:30 - 15:30) | سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/28 (13:30 - 15:30)
زیست سلولی و ملکولی 1 212032 3 کارشناسی گروه زیست شناسی 2 سعیده قضائی زیدانلو شنبه (13:30 - 15:30) | شنبه (13:30 - 15:30) | هفته فرد دوشنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/06 (08:00 - 10:00)
زیست سلولی و ملکولی 1 212032 3 کارشناسی گروه زیست شناسی 13 سعیده قضائی زیدانلو یکشنبه (08:00 - 10:00) | یکشنبه (08:00 - 10:00) | هفته زوج دوشنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/06 (08:00 - 10:00)
شیمی آلی 2 262012 3 کارشناسی گروه شیمی 22 راضیه نجات هفته فرد چهارشنبه (08:00 - 10:00) | هفته فرد چهارشنبه (08:00 - 10:00) | دوشنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/23 (10:30 - 12:00)
شیمی دارویی 262053 3 کارشناسی گروه شیمی 11 راضیه نجات دوشنبه (12:00 - 13:30) | دوشنبه (12:00 - 13:30) | هفته زوج چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/22 (13:30 - 15:30)
شیمی سطح و حالت جامد 262051 3 کارشناسی گروه شیمی 7 نسترن پارسافرد یکشنبه (13:30 - 15:30) | یکشنبه (13:30 - 15:30) | هفته فرد یکشنبه (15:30 - 17:30) 1398/04/05 (13:30 - 15:30)
شیمی فیزیک 2 262035 3 کارشناسی گروه شیمی 8 نسترن پارسافرد دوشنبه (13:30 - 15:30) | دوشنبه (13:30 - 15:30) | هفته زوج یکشنبه (15:30 - 17:30) 1398/04/01 (10:30 - 12:00)
شیمی و فناوری رنگ 262054 2 کارشناسی گروه شیمی 13 راضیه نجات سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/30 (13:30 - 15:30)
طراحی الگوریتم ها ... 201020 3 کارشناسی گروه مهندسی کامپیوتر 57 عباس زهره وند شنبه (13:30 - 15:30) | شنبه (13:30 - 15:30) | هفته زوج یکشنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/06 (10:30 - 12:00)
فیزیک 1 211000 3 کارشناسی مهندسی اپتیک 16 محبوبه معین مقدس یکشنبه (13:30 - 15:30) | یکشنبه (13:30 - 15:30) | هفته زوج دوشنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/01 (10:30 - 12:00)
فیزیک2 211014 3 کارشناسی مهندسی اپتیک 20 محبوبه یگانه یکشنبه (08:00 - 10:00) | یکشنبه (08:00 - 10:00) | هفته زوج سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/29 (08:00 - 10:00)
کارآموزی(95 و ماقبل) 262055 2 کارشناسی گروه شیمی 16 نسترن پارسافرد چهارشنبه (13:30 - 15:30) نامشخص
کارآموزی(95 و ماقبل) 262055 2 کارشناسی گروه شیمی 16 عباس زهره وند چهارشنبه (13:30 - 15:30) نامشخص
کارآموزی 201085 1 کارشناسی گروه مهندسی کامپیوتر 102 محمدرضا بقائی پور نامشخص نامشخص
کارگاه برنامه نویسی پیشرفته 201029 1 کارشناسی گروه مهندسی کامپیوتر 62 نسیبه امامی شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/11 (08:00 - 10:00)
کارگاه برنامه نویسی متلب.. 201106 1 کارشناسی گروه مهندسی کامپیوتر 32 محمدرضا بقائی پور سه شنبه (13:30 - 15:30) | سه شنبه (13:30 - 15:30) | هفته فرد چهارشنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/07 (13:30 - 15:30)
لیزر 266047 3 کارشناسی گروه فیزیک 4 محبوبه یگانه یکشنبه (10:00 - 12:00) | یکشنبه (10:00 - 12:00) | هفته زوج سه شنبه (15:30 - 17:00) 1398/03/22 (10:30 - 12:00)
مبانی احتمال 205029 3 کارشناسی گروه ریاضی 1 الهام بصیری شنبه (12:00 - 13:30) | شنبه (12:00 - 13:30) | هفته زوج دوشنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/30 (10:30 - 12:00)
مبانی بوم شناسی 212036 3 کارشناسی گروه زیست شناسی 21 سعیده قضائی زیدانلو هفته فرد سه شنبه (13:30 - 15:30) | هفته فرد سه شنبه (13:30 - 15:30) | یکشنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/28 (10:30 - 12:00)
نمایش 41 - 60 از 166 نتیجه
از 9