دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 166 نتیجه
از 9
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمایشگاه اپتیک پیشرفته 266049 2 کارشناسی گروه فیزیک 6 زهرا قلعه نوی دوشنبه (08:00 - 10:00) | دوشنبه (08:00 - 10:00) | دوشنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه فیزیک1 202061 1 کارشناسی گروه مهندسی صنایع 28 معصومه موذن سرخی دوشنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/13 (08:00 - 10:00)
آزمایشگاه فیزیک1 202061 1 کارشناسی گروه مهندسی صنایع 29 زهرا قلعه نوی دوشنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/13 (08:00 - 10:00)
آزمایشگاه فیزیک عمومی 2 262011 1 کارشناسی گروه شیمی 30 فاطمه بدیعیان باغ سیاهی شنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/13 (08:00 - 10:00)
آزمایشگاه لیزر 266045 3 کارشناسی گروه فیزیک 2 محبوبه یگانه شنبه (08:00 - 10:00) | شنبه (08:00 - 10:00) | شنبه (08:00 - 10:00) | شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی.. 201101 1 کارشناسی گروه مهندسی کامپیوتر 37 محمدرضا بقائی پور دوشنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/06 (08:00 - 10:00)
آمار مهندسی 202036 3 کارشناسی گروه مهندسی صنایع 14 الهام بصیری یکشنبه (08:00 - 10:00) | یکشنبه (08:00 - 10:00) | هفته زوج دوشنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/01 (08:00 - 10:00)
اپتیک هندسی 211018 3 کارشناسی مهندسی اپتیک 3 فاطمه بدیعیان باغ سیاهی هفته فرد یکشنبه (13:30 - 15:30) | هفته فرد یکشنبه (13:30 - 15:30) | دوشنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/22 (13:30 - 15:30)
اصول سیستم های عامل 204030 4 کارشناسی گروه علوم کامپیوتر 22 عباس زهره وند هفته زوج دوشنبه (13:30 - 15:30) | هفته زوج دوشنبه (13:30 - 15:30) | هفته زوج دوشنبه (13:30 - 15:30) | هفته فرد شنبه (12:00 - 13:30) 1398/03/25 (10:30 - 12:00)
اصول شبیه سازی 202048 3 کارشناسی گروه مهندسی صنایع 5 سکینه بیگی هفته زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) | یکشنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/05 (10:30 - 12:00)
اقتصاد مهندسی 202038 3 کارشناسی گروه مهندسی صنایع 18 سکینه بیگی چهارشنبه (08:00 - 10:00) | چهارشنبه (08:00 - 10:00) | هفته زوج سه شنبه (12:00 - 13:30) 1398/03/22 (10:30 - 12:00)
الکترونیک 2 211034 3 کارشناسی مهندسی اپتیک 4 محمدرضا بقائی پور دوشنبه (10:00 - 12:00) | دوشنبه (10:00 - 12:00) | هفته زوج یکشنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/30 (13:30 - 15:30)
الگوریتم های پیشرفته 201006 3 کارشناسی گروه مهندسی کامپیوتر 1 عباس زهره وند سه شنبه (12:00 - 13:30) | سه شنبه (12:00 - 13:30) | هفته فرد دوشنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/01 (13:30 - 15:30)
برنامه ریزی تولید 202067 3 کارشناسی گروه مهندسی صنایع 2 سکینه بیگی دوشنبه (08:00 - 10:00) | دوشنبه (08:00 - 10:00) | هفته فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/29 (10:30 - 12:00)
برنامه سازی پیشرفته ... 201070 3 کارشناسی گروه مهندسی کامپیوتر 42 نسیبه امامی شنبه (10:00 - 12:00) | شنبه (10:00 - 12:00) | هفته فرد چهارشنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/06 (10:30 - 12:00)
برنامه سازی پیشرفته 204070 3 کارشناسی گروه علوم کامپیوتر 43 نسیبه امامی هفته فرد چهارشنبه (08:00 - 10:00) | هفته فرد چهارشنبه (08:00 - 10:00) | شنبه (15:30 - 17:30) 1398/03/22 (10:30 - 12:00)
پروژه 202071 3 کارشناسی گروه مهندسی صنایع 38 سکینه بیگی نامشخص نامشخص
پروژه 202071 3 کارشناسی گروه مهندسی صنایع 36 الهام بصیری نامشخص نامشخص
پروژه 266051 3 کارشناسی گروه فیزیک 54 محبوبه یگانه نامشخص نامشخص
پروژه 202071 3 کارشناسی گروه مهندسی صنایع 35 عمران توحیدی نامشخص نامشخص
نمایش 1 - 20 از 166 نتیجه
از 9