دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 78 نتیجه
از 4
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اپتيک هندسي 211018 3 کارشناسی مهندسی اپتیک 3 فاطمه بديعيان باغ سياهي هفته فرد يکشنبه (13:30 - 15:30) | هفته فرد يکشنبه (13:30 - 15:30) | دوشنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/22 (13:30 - 15:30)
آزمايشگاه اپتيک پيشرفته 266049 2 کارشناسی گروه فیزیک 6 زهرا قلعه نوي دوشنبه (08:00 - 10:00) | دوشنبه (08:00 - 10:00) | دوشنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آزمايشگاه فيزيک1 202061 1 کارشناسی گروه مهندسی صنایع 29 زهرا قلعه نوي دوشنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/13 (08:00 - 10:00)
آزمايشگاه فيزيک1 202061 1 کارشناسی گروه مهندسی صنایع 28 معصومه موذن سرخي دوشنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/13 (08:00 - 10:00)
آزمايشگاه فيزيک عمومي 2 262011 1 کارشناسی گروه شیمی 30 فاطمه بديعيان باغ سياهي شنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/13 (08:00 - 10:00)
آزمايشگاه ليزر 266045 3 کارشناسی گروه فیزیک 2 محبوبه يگانه شنبه (08:00 - 10:00) | شنبه (08:00 - 10:00) | شنبه (08:00 - 10:00) | شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص
آزمايشگاه مدارهاي الکتريکي.. 201101 1 کارشناسی گروه مهندسی کامپیوتر 37 محمدرضا بقائي پور دوشنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/06 (08:00 - 10:00)
اصول سيستم هاي عامل 204030 4 کارشناسی گروه علوم کامپیوتر 22 عباس زهره وند هفته زوج دوشنبه (13:30 - 15:30) | هفته زوج دوشنبه (13:30 - 15:30) | هفته زوج دوشنبه (13:30 - 15:30) | هفته فرد شنبه (12:00 - 13:30) 1398/03/25 (10:30 - 12:00)
اصول شبيه سازي 202048 3 کارشناسی گروه مهندسی صنایع 5 سکينه بيگي هفته زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) | يکشنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/05 (10:30 - 12:00)
اقتصاد مهندسي 202038 3 کارشناسی گروه مهندسی صنایع 18 سکينه بيگي چهارشنبه (08:00 - 10:00) | چهارشنبه (08:00 - 10:00) | هفته زوج سه شنبه (12:00 - 13:30) 1398/03/22 (10:30 - 12:00)
الکترونيک 2 211034 3 کارشناسی مهندسی اپتیک 4 محمدرضا بقائي پور دوشنبه (10:00 - 12:00) | دوشنبه (10:00 - 12:00) | هفته زوج يکشنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/30 (13:30 - 15:30)
الگوريتم هاي پيشرفته 201006 3 کارشناسی گروه مهندسی کامپیوتر 1 عباس زهره وند سه شنبه (12:00 - 13:30) | سه شنبه (12:00 - 13:30) | هفته فرد دوشنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/01 (13:30 - 15:30)
آمار مهندسي 202036 3 کارشناسی گروه مهندسی صنایع 14 الهام بصيري يکشنبه (08:00 - 10:00) | يکشنبه (08:00 - 10:00) | هفته زوج دوشنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/01 (08:00 - 10:00)
برنامه ريزي توليد 202067 3 کارشناسی گروه مهندسی صنایع 2 سکينه بيگي دوشنبه (08:00 - 10:00) | دوشنبه (08:00 - 10:00) | هفته فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/29 (10:30 - 12:00)
برنامه سازي پيشرفته 204070 3 کارشناسی گروه علوم کامپیوتر 43 نسيبه امامي هفته فرد چهارشنبه (08:00 - 10:00) | هفته فرد چهارشنبه (08:00 - 10:00) | شنبه (15:30 - 17:30) 1398/03/22 (10:30 - 12:00)
برنامه سازي پيشرفته ... 201070 3 کارشناسی گروه مهندسی کامپیوتر 42 نسيبه امامي شنبه (10:00 - 12:00) | شنبه (10:00 - 12:00) | هفته فرد چهارشنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/06 (10:30 - 12:00)
بوم شناسي 212036 3 کارشناسی گروه زیست شناسی 21 سعيده قضائي زيدانلو هفته فرد سه شنبه (13:30 - 15:30) | هفته فرد سه شنبه (13:30 - 15:30) | يکشنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/28 (10:30 - 12:00)
پروژه 202071 3 کارشناسی گروه مهندسی صنایع 36 الهام بصيري نامشخص نامشخص
پروژه 202071 3 کارشناسی گروه مهندسی صنایع 38 سکينه بيگي نامشخص نامشخص
پروژه 202071 3 کارشناسی گروه مهندسی صنایع 35 عمران توحيدي نامشخص نامشخص
نمایش 1 - 20 از 78 نتیجه
از 4